Online gift

Statuten

Help ons Doe een gift of een legaat

Artikel 1 : Naam - Oprichters

 1.1. De Stichting van openbaar nut krijgt de benaming «Charcot Stichting - multiple sclerose overwinnen», afgekort «Charcot Stichting», in het Frans «Fondation Charcot - vaincre la sclérose en plaques», afgekort «Fondation Charcot» of samen «Fondation Charcot Stichting» en in het Engels «Belgian Charcot Foundation».

 1.2.  Alle akten, aankondigingen, publicaties, briefwisseling en andere documenten die uitgaan van de Stichting moeten haar benaming vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Stichting van openbaar nut" alsook het adres van haar zetel.

 1.3. De Stichting werd opgericht door de vereniging zonder winstoogmerk "Charcot Stichting : Belgische Studiegroep voor Multiple Sclerose", met maatschappelijke zetel gevestigd te 1030 Brussel, Huart Hamoirlaan 48. De oprichting van de Stichting werd goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24 augustus 2001 (Belgisch Staatsblad van 14 september 2001).

 Artikel 2 : Zetel

 De Stichting heeft haar zetel te 1030 Brussel, Huart Hamoirlaan 48. De zetel kan worden overgebracht naar iedere andere plaats in België door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De Stichting kan activiteitszetels hebben in België en in andere landen.

 Artikel 3 : Doel en activiteiten

 De Stichting heeft tot onbaatzuchtig doel in België de studie van de aard en, meer bijzonder nog, van de behandeling van de multiple sclerose, met behulp van diverse beschikbare takken van wetenschappelijk onderzoek, namelijk het klinisch, biologisch,biochemisch, elektrofysiologisch,immuno- logisch, virologisch, genetisch, epidemiologisch en anatomo-pathologisch onderzoek.

 In het kader van deze doelstelling, moedigt de Stichting het wetenschappelijk onderzoek aan met betrekking tot de studie van de aard en de behandeling van multiple sclerose, onder andere door de toekenning van kredieten aan onderzoekers of aan onderzoekteams.

 De Stichting heeft tevens tot doel mee te werken aan de informatie van de dokters door het opstellen en het ter beschikking stellen van een up-to-date documentatie met betrekking tot de multiple sclerose en door de organisatie van andere initiatieven ter informatie (publicaties, wetenschappelijke vergaderingen).

 De Stichting kan tevens andere instellingen die het onderzoek, de behandelingen of de organisatie van wetenschappelijke vergaderingen met betrekking tot multiple sclerose tot doel hebben, financieel bijstaan. Zij kan zich tevens aansluiten bij en samenwerken met iedere instelling die identieke objectieven nastreeft dan de hare.

 Teneinde haar statutair doel na te streven, is de Stichting gemachtigd fondsen te innen en giften en legaten te ontvangen die bestemd zijn om het onderzoek en de behandeling van de multiple sclerose te ondersteunen.

  Zij is gerechtigd een vermogen samen te stellen waarvan de inkomsten haar toelaten haar statutaire doelstellingen na te streven en er het beheer van te waarborgen.

 Met dit oogmerk kan zij alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van alle participaties in vennootschappen of verenigingen die een gelijkaardige activiteit nastreven of een doel dat in verband staat met haar eigen doel.

 Zij mag eigenaar zijn of op een andere wijze onroerende goederen bezitten die noodzakelijk zijn ter vervulling van haar opdracht of voor haar administratie.

 Artikel 4 : Wijze van benoeming, ontslag en afzetting van de bestuurders

 4.1. De Stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit ten minste 6 personen en ten hoogste 20 personen. De bestuurders oefenen onbezoldigd hun mandaat uit.

 De bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur in functie van hun bekwaamheid en hun belang om de statutaire doelstellingen van de Stichting te verwezenlijken, zowel op wetenschappelijk vlak als op financieel, juridisch, administratief of ander vlak.

  De raad van bestuur bestaat uit een gelijk aantal wetenschappelijke bestuurders en niet wetenschappelijke bestuurders.

 De wetenschappelijke bestuurders zijn deze die benoemd worden door de raad van bestuur, op voordracht van het wetenschappelijk comité waarvan sprake in artikel 9, binnen de leden van dit comité. De Voorzitter van het wetenschappelijk comité is van rechtswege lid van de raad van bestuur gedurende de looptijd van zijn functie binnen dit comité.

 De niet wetenschappelijke bestuurders zijn deze die benoemd worden door de raad van bestuur, op voordracht van het beheerscomité waarvan sprake in artikel 10, binnen de leden van dit comité. De Voorzitter van het beheerscomité is van rechtswege lid van de raad van bestuur gedurende de looptijd van zijn functie binnen dit comité.

 4. 2.  Onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 4.1. met betrekking tot de bestuurs-mandaten die van rechtswege uitgevoerd worden door de Voorzitters van het wetenschappelijk en beheerscomité, wordt elke bestuurder benoemd voor een periode van 5 jaar en is zijn mandaat hernieuwbaar, in voorkomend geval meerdere malen.

 Evenwel, beëindigt de bestuurder die benoemd is om een bestuurder die zijn functies heeft beëindigd te vervangen, het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt.

4.3. De bestuurders worden benoemd of herbenoemd door de raad van bestuur die beslist bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De raad zal echter slechts mogen beslissen over te gaan tot een dergelijke benoeming indien minstens de meerderheid van haar leden daadwerkelijk aanwezig of vertegenwoordigd is.

 4.4. Behoudens hernieuwing, beëindigen de functies van de bestuurders automatisch op de datum waarop hun termijn van vijf jaar verstrijkt. Hun functies nemen tevens een einde bij overlijden, ontslag, ontzetting uit de burgerlijke rechten, toevoeging van een voorlopige bewindvoerder of herroeping.

 4.5. De bestuurders zijn steeds herroepbaar door de raad van bestuur mits de meerderheid van personen en van stemmen, zoals voorzien in artikel 4.3. De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging, maar zal de gelegenheid krijgen om vóór de beraadslaging gehoord te worden.

 4.6. De leden kunnen op ieder ogenblik hun ontslag indien per aangetekend schrijven gericht tot de Voorzitter. Dit ontslag neemt een aanvang op de datum van de brief met de ontvangstbevestiging, ondertekend door de Voorzitter of in geval deze niet beschikbaar is, door de ondervoorzitter.

 Artikel 5 : Raad van bestuur: samenstelling, mandaat, stemming en belangenconflicten

 5.1. De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

De functies van voorzitter worden uitgeoefend door de bestuurder, voorzitter van het wetenschappelijk comité.

De functies van ondervoorzitter worden uitgeoefend door de bestuurder, voorzitter van het beheerscomité.

 5.2. De raad kan maar rechtsgeldig beraadslagen wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens andersluidende bepalingen in de wet of de statuten.

 5.3. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij de wet of de statuten het anders bepalen. In geval van verdeeldheid van de stemmen, is de stem van de voorzitter of ondervoorzitter die hem vervangt doorslaggevend.

 5.4. Iedere bestuurder kan zich bij de beraadslagingen laten vertegenwoordigen door een volmacht te verlenen aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan echter slechts eenmaal met volmacht stemmen.

 5.5. In uitzonderlijke gevallen die behoorlijk gerechtvaardigd zijn door de spoedeisendheid en het belang van de Stichting, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden mits geschreven toestemming van de bestuurders.

 5.6. Indien zich een belangenconflict voordoet, zal de betrokken bestuurder dit op eigen initiatief meedelen aan de voorzitter of, ingeval deze laatste verhinderd is, aan de ondervoorzitter. Hij zal niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad, noch aan de stemming over deze beslissing. Zijn gemotiveerde verklaring zal worden gehecht aan het proces-verbaal van deze vergadering.

 Artikel 6 : Bevoegdheid van de raad van bestuur

 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die de Stichting aanbelangen.

 Hij beslist over de toekenning van kredieten voor onderzoek op voorstel van het wetenschappelijk comité. Hij beheert het vermogen van de Stichting conform de aanbevelingen die hem worden gedaan door het beheerscomité.

 Hij bepaalt, mits naleving van huidige statuten, de samenstelling en de werkings-modaliteiten van het wetenschappelijk en beheers-comité, benoemt en ontslaat de leden ervan.

 Hij is gemachtigd elk reglement van inwendige orde op te stellen, alsook ieder ander reglement waaraan de begunstigden van zijn, onder andere, financiële steun zich zullen moeten houden.

 Meer in het algemeen, kan de raad van bestuur alle akten en contracten opstellen, dadingen aangaan, vergelijken treffen, alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen en verkopen, hypotheken toestaan, kredieten aangaan, huurovereenkomsten van alle duur afsluiten, alle subsidies, schenkingen, legaten en overdrachten aanvaarden, afzien van alle rechten, de Stichting rechtsgeldig vertegenwoordigen bij authentieke akten, alle bevoegdheden delegeren aan mandatarissen van zijn keuze mits naleving van de wet en huidige statuten, de Stichting in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser dan als verweerder, met dien verstande dat voorafgaande opsomming opsommend en niet beperkend is.

 Artikel 7 : Vertegenwoordiging – Handtekening– Dagelijks bestuur

7.1. Behoudens bijzondere volmacht waarvan sprake in de hierna volgende paragraaf, worden alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke akten die de Stichting verbinden, andere dan deze van dagelijks bestuur, ondertekend door twee bestuurders waaronder de voorzitter of, in geval deze verhinderd is, de ondervoorzitter, die ten aanzien van derden geen bewijs hoeven te leveren van de bevoegdheid die hem daartoe is verleend.

 De raad van bestuur kan, mits naleving van de wet, bijzondere bevoegdheden van vertegenwoordiging van de Stichting voor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke akten aan één of meerdere bestuurders toevertrouwen, en beslissen indien deze alleen of gezamenlijk met een andere bestuurder kan handelen.

 7.2. Behoudens bijzondere volmacht waarvan sprake in de volgende paragraaf, worden de dagelijkse briefwisseling en de  akten van dagelijks bestuur ondertekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

 De raad van bestuur kan, mits naleving van de wet, het dagelijks bestuur en de ondertekening van de dagelijkse briefwisseling van de Stichting toevertrouwen aan een bestuurder, die de titel zal dragen van afgevaardigd bestuurder voor het dagelijks bestuur. Deze laatste zal, zonder de handtekening van de voorzitter of ondervoorzitter, in naam van de Stichting verbintenissen kunnen opnemen voor een maximaal bedrag per akte dat zal worden vastgesteld door de raad van bestuur. Deze overdracht van het dagelijks bestuur wordt gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.                      

 7.3. De benoemingen waarvan sprake in de paragrafen 7.1. en 7.2. worden gedaan aan dezelfde voorwaarden van aanwezigheid en met dezelfde meerderheid van stemmen dan deze bepaald in artikel 4.3. De beëindiging of de herroeping van deze functies zal gebeuren overeenkomstig dezelfde modaliteiten.

 Artikel 8 : Raad van bestuur: oproepingen en vergaderingen

 8.1. De raad van bestuur vergadert tenminste één maal per jaar op initiatief van de voorzitter of, in geval deze verhinderd is, van de ondervoorzitter. De zittingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of, in geval van verhindering van deze laatste, door de ondervoorzitter.

 8.2. De raad van bestuur dient eveneens samen te komen binnen de 14 dagen, telkens wanneer ten minste één vierde van de bestuurders daarom verzoekt met een aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter, waarin het voorstel dat zij aan de raad willen voorleggen wordt vermeld.

 8.3. Behalve in dringende gevallen, geschieden de oproepingen voor de raad van bestuur door de verzending van een brief, fax of e-mail aan de bestuurders tenminste veertien dagen vóór de datum waarop de raad zal vergaderen.

 De oproepingen dienen te vermelden :

- datum, uur en plaats van de vergadering;

- de dagorde alsook, in voorkomend geval, het voorstel dat wordt geformuleerd door de bestuurders die om de samenkomst hebben verzocht.

 8.4. Ieder lid van de raad van bestuur kan een punt op de dagorde van de raad laten inschrijven door dit schriftelijk, uiterlijk 48 uur vóór de datum van de vergadering van de raad, mede te delen aan de voorzitter, die zal oordelen indien dit punt op deze vergadering zal worden behandeld of de behandeling ervan dient te worden uitgesteld tot de volgende vergadering.

 8.5.De beslissingen en moties van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen die worden ondertekend door de voorzitter en door de secretaris van de Stichting. Een kopie van deze notulen wordt gericht tot alle bestuurders.

 Deze notulen worden opgenomen in een register dat op de maatschappelijke zetel van de Stichting wordt bewaard.

Artikel 9 : Het wetenschappelijk comité

 9.1. Er wordt een wetenschappelijk comité opgericht, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en de werkwijze bepaalt. Het wetenschappelijk comité is samengesteld uit minstens drie leden die verbonden zijn met een instelling van hoger onderwijs of van research van ieder Gewest.

 Het wetenschappelijk comité verkiest binnen haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

 De leden van het wetenschappelijk comité worden benoemd of herbenoemd voor een periode van vijf jaar door de raad van bestuur, op voordracht van het wetenschappelijk comité, omwille van hun actieve belangstelling in de studie van de multiple sclerose.

 Hun mandaten zijn hernieuwbaar, in voorkomend geval meerdere malen.

 9.2. Het wetenschappelijk comité heeft als opdracht:

a) het bestuderen van alle kwesties die haar door de raad van bestuur worden voorgelegd;

b) het voorstellen aan de raad van bestuur van projecten inzake fundamenteel of klinisch onderzoek aangaande de strijd tegen multiple sclerose, waaraan beurzen of subsidies zullen kunnen worden toegekend om de verwezenlijking ervan te financieren.

 Artikel 10 : Beheerscomité – Vermogensbeheer - Boekjaar, boekhoudkundige en financiële regels

 10.1. Er wordt een beheerscomité opgericht waarvan de raad van bestuur de samenstelling en de werkwijze bepaalt.

 Het beheerscomité is samengesteld uit minstens drie bestuurders. Het benoemt onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

 De leden van het beheerscomité worden benoemd voor een periode die overeenstemt met de duur van hun bestuurdersmandaat. Het mandaat binnen het beheerscomité is hernieuwbaar, in voorkomend geval meerdere malen, zolang zij bestuurder blijven van de Stichting.

 10.2. Het beheerscomité heeft als opdracht :

 a) alle vragen van financiële aard die haar worden voorgelegd door de raad van bestuur te bestuderen;

 b) aan de raad van bestuur alle nuttige maatregelen voor te stellen met betrekking tot het financiële beheer van de Stichting en van haar vermogen;

 c) ieder nuttig initiatief voor te stellen aan de raad van bestuur teneinde fondsen te verzamelen en het vermogen van de Stichting te vergroten.

 10.3. Op voorstel van het beheerscomité vertrouwt de raad van bestuur het financieel beheer van het vermogen van de Stichting toe aan één of meerdere financiële instellingen die bekend staan voor hun bekwaamheid in dit domein.  Deze laatste(n) delen ieder trimester aan de raad van bestuur een staat mede van het vermogen. Vertegenwoordigers van ieder financieel organisme en van het beheerscomité van de Stichting vergaderen minstens één maal per jaar of op eenvoudig verzoek van één van hen.

 10.4. Het boekjaar van de Stichting begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

 10.5. De rekeningen worden opgesteld en neergelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 Ieder jaar en uiterlijk zes maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar, stelt de raad van bestuur de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar en het budget voor het komende boekjaar op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

 De raad van bestuur kan een commissaris-revisor benoemen om de jaarrekeningen van de Stichting te controleren. Hij wordt benoemd bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur, die eveneens de bezoldiging van diens mandaat en de duur van zijn opdracht bepalen. De raad van bestuur kan tevens, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en met hetzelfde vereiste aantal stemmen, een einde stellen aan deze opdracht. 

 Artikel 11 : Wijziging van de statuten

 De statuten kunnen worden gewijzigd door de raad van bestuur voor zover de wijzigingen worden goedgekeurd door drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 Artikel 12 : Ontbinding

 Ingeval van ontbinding van de Stichting, zal het netto actief worden overgedragen aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO) / Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) met de verplichting voor deze laatste projecten te financieren in het domein van de research voor de strijd tegen multiple sclerose, met vermelding van de oorsprong van de fondsen die bestemd worden voor deze projecten.

 Artikel 13 : Toepasselijk recht

 Al wat niet door deze statuten is bepaald, zal worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van Titel II van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de Stichtingen.