Online gift

Reglement van het Charcot Fonds

Help ons Doe een gift of een legaat

Hier kan u het volledig reglement downloaden

Charcot Fonds - Het volledige reglement

1. Het Charcot Onderzoeksfonds (COF) is een jaarlijkse subsidie die door de Charcot Stichting (CS), stichting van openbaar nut, ter beschikking wordt gesteld aan onderzoekers of onderzoeksteams die in een Belgische instelling onderzoek verrichten naar de klinische of fundamentele aspecten van het mechanisme en/of de behandeling van multiple sclerose (MS). Het selecteren van de aanvragen gebeurt door een Jury die samengesteld wordt door het Wetenschappelijk Comité van de CS. In overeenstemming met de statuten wordt de Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van de CS door de Voorzitter van het Beheerscomité van de CS op de hoogte gebracht van de beschikbare kredieten. In juni wordt hierover schriftelijk per post en per mail gecommuniceerd binnen de wetenschappelijke en medische wereld door middel van een affiche opgemaakt door de CS.

2. De kandidaten kunnen vóór 30 september om middernacht uitsluitend hun aanvraag indienen via het online platform: www.belgiancharcotfoundation-research.be. Het dossier moet opgesteld zijn in het Engels. Bij de aanvraag moeten de volgende bijlages gevoegd worden: 1. een curriculum vitae van de kandida(a)t(en), 2. een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek waarvoor de subsidie van het CS wordt gevraagd (maximum 4 bladzijden), 3. een bondige lijst van de meest pertinente publicaties over het te voeren onderzoek, reeds gepubliceerd door de kandida(a)ten. De bestemming van de gevraagde fondsen moet vermeld worden met verantwoording van het gevraagde bedrag. De toelage mag gebruikt worden om apparatuur en laboratorium reagentia aan te kopen of bijkomend technisch personeel aan te werven. Het salaris van wetenschappelijk personeel kunnen niet worden vergoed. Secretariaat- of reiskosten kunnen niet worden vergoed.​ De aanvraag moet de naam vermelden van de persoon die verantwoordelijk is voor de briefwisseling (hierna "hoofdonderzoeker" genoemd). Tevens dient het rekeningnummer vermeld te worden waarop de toegekende subsidies moeten worden gestort. De hoofdonderzoeker vermeldt of het onderzoek uitsluitend met het bij de CS aangevraagde kredieten zal verwezenlijkt worden. Een project waarvoor een bijzonder groot budget vereist is, kan over twee jaar verspreid worden of samen met externe subsidies gefinancierd worden. In de aanvraag moet vermeld worden of er op externe subsidies beroep gedaan werd.

3. De Jury, gelast met de toekenning van de subsidies, telt 5 tot 7 leden. De Voorzitter van de CS maakt ex officio deel uit van de Jury en presideert de Jury. De andere leden van de Jury worden samengesteld uit leden van het Wetenschappelijk Comité van de CS en uit leden van het Bureau van de BSGMS, in zoverre deze niet behoren tot een team dat subsidies aanvraagt en deze geen diensthoofd zijn van dit team. Ieder jaar worden één tot twee buitenlandse MS-experten uitgenodigd om te zetelen in de Jury. De beslissingen van de Jury zijn slechts geldig indien minstens 5 leden aanwezig zijn. Stemmen per brief is uitgesloten. Alleen de aanwezige leden hebben stemrecht. De Jury vergadert vóór 15 december. De uitnodiging en de subsidieaanvragen worden minstens vier weken voor de datum van de bijeenkomst verstuurd. De laureaten worden volgens de door de Jury toegekende punten gerangschikt. Buiten de gewoonlijke criteria (originaliteit, presentatie van het project, experimentele methodes, expertise, verantwoording van de kosten, …) speelt het aspect van de verbetering van de behandelingen een belangrijk rol. De Jury kan elk onverwacht probleem tijdens de vergadering zelf oplossen. Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk.

4. De begunstigden verbinden zich ertoe het reglement van toekenning van onderzoeksubsidies van de CS te eerbiedigen. Na toekenning van de subsidies, dient de briefwisseling aan de Voorzitter van de CS geadresseerd te worden. Aangezien de subsidies alleen worden toegekend ter uitvoering van de door de Jury goedgekeurde onderzoeksprogramma's verbindt de aanvrager zich ertoe ze uitsluitend hiervoor te gebruiken. De subsidies - of hun overschotten - moeten aan de CS worden teruggestort van zodra ze niet meer aan deze eisen voldoen. Een fundamentele wijziging van het lopende onderzoeksprogramma (einddoel, gebruik van de subsidies) moet steeds resulteren in het indienen van een nieuwe aanvraag.

5. Het begrotingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Apparatuur verworven dankzij een functionerings- of uitrustingssubsidie van het COF wordt eigendom van de persoon of de instelling op wiens naam de factuur werd opgesteld. De subsidies voor bezoldiging van technisch personeel moeten tijdens het lopende begrotingsjaar worden gebruikt; subsidies voor aankoop van apparatuur of reagentia mogen, na motivering, worden overgedragen naar het begrotingsjaar dat volgt op het begrotingsjaar waarvoor ze werden toegestaan. Subsidies die voor een van deze posten werden toegekend, kunnen niet naar een andere post worden overgeheveld. Niet gebruikte subsidies moeten aan de CS teruggestort worden. Indien technisch personeel wordt aangeworven in het kader van een instelling, moet de hoofdonderzoeker de instelling op de hoogte brengen van het toegekende bedrag zodat de instelling, bij afloop van de financiering, de arbeidsovereenkomst kan beëindigen of het personeel voor eigen rekening kan overnemen. Indien de hoofdonderzoeker gemachtigd is om technisch personeel aan te werven in het kader van de door de CS gesubsidieerde activiteit, mogen deze aanwervingen nooit de duur van het project overschrijden en zullen ze gebeuren in overeenstemming met de in het onderzoekscentrum van kracht zijnde barema's en reglementen. De CS zal in geen geval zelf technisch personeel aanwerven.

6. De hoofdonderzoeker zal, binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar, per mail of schrijven de volgende documenten aan de Voorzitter van de CS overmaken: a) bewijsstukken voor de uitgaven van het voorbije jaar (het originele document of een voor echt verklaarde kopie); b) voor de programma’s die nog niet voltooid zijn: een voorlopig verslag van de stand van het onderzoek en van het nog af te werken gedeelte; c) voor de voltooide programma's: een eindrapport en een kopie van de publicaties die betrekking hebben op het programma (eventueel manuscripten).

7. De subsidies worden meestal in de maand januari officieel toegekend tijdens een Academische Zitting. Publicaties die betrekking hebben op onderzoek dat met de door de Charcot Stichting (Belgian Charcot Foundation) toegekende subsidies werd verwezenlijkt, zullen de oorsprong van deze subsidies vermelden. Op vraag van de CS kunnen de laureaten uitgenodigd worden om de resultaten van hun onderzoek te presenteren tijdens wetenschappelijke samenkomsten die georganiseerd worden door de CS.

8. Iedere wijziging van dit reglement moet vooraf worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de CS.

Charcot Stichting -  Mei 2022