Reglement van het Charcot Fonds

Help ons Doe een gift of een legaat

Hier de volledig reglement downloaden

1. Het Charcot Onderzoeksfonds (COF) is een jaarlijkse subsidie die door de Charcot Stichting (CS), stichting van openbaar nut, ter beschikking wordt gesteld aan onderzoekers of onderzoeksteams die in een Belgische instelling onderzoek verrichten naar de klinische of fundamentele aspecten van de behandeling van multiple sclerose (MS). De subsidies worden ieder jaar door de CS toegekend. Het selecteren van de aanvragen gebeurt door een Jury die samengesteld wordt door het Wetenschappelijk Comité van de CS en de Belgische Studiegroep voor MS (BSGMS). In overeenstemming met de statuten wordt de Voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van de CS door de Voorzitter van het Beheerscomité van de CS op de hoogte gebracht van de beschikbare kredieten. Begin september wordt de wetenschappelijke en medische wereld hierover ingelicht door middel van een affiche opgemaakt door de CS.

2. De kandidaten moeten vóór 15 oktober een schriftelijke aanvraag (in 8 exemplaren) indienen op het secretariaat van de Charcot Stichting, t.a.v. de Voorzitter die een kopie van iedere aanvraag zal overmaken aan de Juryleden. Het dossier moet opgesteld zijn in het Engels. Bij de aanvraag moet een curriculum vitae van de kandida(a)t(en) gevoegd worden en een gedetailleerde beschrijving van het onderzoek waarvoor de subsidie wordt gevraagd (maximum 4 bladzijden). De bestemming van de gevraagde fondsen moet vermeld worden met verantwoording van het gevraagde bedrag. De toelage mag gebruikt worden om apparatuur en laboratorium reagentia aan te kopen of bijkomend technisch personeel aan te werven maar kan geen secretariaats- of verplaatsingskosten dekken. De aanvraag moet de naam vermelden van de persoon die verantwoordelijk is voor de briefwisseling (hierna "de aanvrager" genoemd). Tevens dient het rekeningnummer vermeld te worden waarop de toegekende subsidies moeten worden gestort. De aanvrager vermeldt of het onderzoek uitsluitend met het bij de CS aangevraagde kredieten zal verwezenlijkt worden. Een project waarvoor een bijzonder groot budget vereist is, kan over twee of drie jaar verspreid worden of samen met externe subsidies gefinancierd worden. In de aanvraag moet vermeld worden of er op externe subsidies beroep gedaan werd.

3. De Jury, gelast met de toekenning van de subsidies, telt 5 tot 7 leden. De Voorzitter van de CS en de Voorzitter van de BSGMS maken ex officio deel uit van de Jury. De Voorzitter van de CS presideert de Jury. De andere leden van de Jury worden samengesteld uit leden van het Wetenschappelijk Comité van de CS en uit leden van de BSGMS, in zoverre deze niet behoren tot een team dat subsidies aanvraagt en deze geen diensthoofd zijn van dit team. Ieder jaar worden één tot twee Europese MS-experten uitgenodigd om te zetelen in de Jury. De beslissingen van de Jury zijn slechts geldig indien minstens 5 leden aanwezig zijn. Stemmen per brief is uitgesloten. Alleen de aanwezige leden hebben stemrecht. De Jury vergadert vóór 30 november. De uitnodiging en de subsidieaanvragen worden minstens twee weken voor de datum van de bijeenkomst verstuurd. De laureaten worden volgens de door de Jury toegekende punten gerangschikt. Buiten de gewoonlijke criteria (originaliteit, presentatie van het project, experimentele methodes, expertise, verantwoording van de kosten, …) speelt het aspect van de verbetering van de behandelingen een belangrijk rol. De Jury kan elk onverwacht probleem tijdens de vergadering zelf oplossen. Tegen haar beslissingen is geen beroep mogelijk.

4. De begunstigden verbinden zich ertoe het reglement van toekenning van onderzoeksubsidies van de CS te eerbiedigen. Na toekenning van de subsidies, dient de briefwisseling aan de Voorzitter van de CS geadresseerd te worden. Aangezien de subsidies alleen worden toegekend ter uitvoering van de door de Jury goedgekeurde onderzoeksprogramma's verbindt de aanvrager zich ertoe ze uitsluitend hiervoor te gebruiken. De subsidies - of hun overschotten - moeten aan de CS worden teruggestort van zodra ze niet meer aan deze eisen voldoen. Een fundamentele wijziging van het lopende onderzoeksprogramma (einddoel, gebruik van de subsidies) moet steeds resulteren in het indienen van een nieuwe aanvraag.

5. Het begrotingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Apparatuur verworven dankzij een functionerings- of uitrustingssubsidie van het COF wordt eigendom van de persoon of de instelling op wiens naam de factuur werd opgesteld. De subsidies voor bezoldiging van technisch personeel moeten tijdens het lopende begrotingsjaar worden gebruikt; subsidies voor aankoop van apparatuur mogen, na motivering, worden overgedragen naar het begrotingsjaar dat volgt op het begrotingsjaar waarvoor ze werden toegestaan. Subsidies die voor een van deze posten werden toegekend, kunnen niet naar een andere post worden overgeheveld. Niet gebruikte subsidies moeten aan de CS teruggestort worden. Indien technisch personeel wordt aangeworven in het kader van een instelling, moet de aanvrager de instelling op de hoogte brengen van het toegekende bedrag zodat de instelling, bij afloop van de financiering, de arbeidsovereenkomst kan beëindigen of het personeel voor eigen rekening kan overnemen. Indien de aanvrager gemachtigd is om technisch personeel aan te werven in het kader van de door de CS gesubsidieerde activiteit, mogen deze aanwervingen nooit de duur van het project overschrijden en zullen ze gebeuren in overeenstemming met de in het onderzoekscentrum van kracht zijnde barema's en reglementen. Vervanging van technisch personeel moet goedgekeurd worden door de CS. De CS zal in geen geval zelf technisch personeel aanwerven.

6. De aanvrager zal, binnen de maand na het afsluiten van het boekjaar, volgende documenten aan de Voorzitter van de CS overmaken: a) bewijsstukken voor de uitgaven van het voorbije jaar (het originele document of een voor echt verklaarde kopie); b) voor de programma’s die nog niet voltooid zijn: een voorlopig verslag van de stand van het onderzoek en van het nog af te werken gedeelte; c) voor de voltooide programma's: een eindrapport en een kopie van de publicaties die betrekking hebben op het programma (eventueel ma7. De subsidies worden officieel toegekend tijdens de jaarlijkse Academische Zitting tijdens de maand januari. Publicaties die betrekking hebben op onderzoek dat met de door de CS toegekende subsidies werd verwezenlijkt, zullen de oorsprong van deze subsidies vermelden. Op vraag van de CS kunnen de laureaten uitgenodigd worden om de resultaten van hun onderzoek te presenteren tijdens wetenschappelijke samenkomsten die georganiseerd worden door de CS.nuscripten).

7. De subsidies worden officieel toegekend tijdens de jaarlijkse Academische Zitting tijdens de maand januari. Publicaties die betrekking hebben op onderzoek dat met de door de CS toegekende subsidies werd verwezenlijkt, zullen de oorsprong van deze subsidies vermelden. Op vraag van de CS kunnen de laureaten uitgenodigd worden om de resultaten van hun onderzoek te presenteren tijdens wetenschappelijke samenkomsten die georganiseerd worden door de CS.

8. Iedere wijziging van dit reglement moet vooraf worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de CS en de BSGMS. Beide partijen kunnen hun samenwerking beëindigen na een vooropzeg van twee jaar.

Charcot Stichting - Juli 2017