Online gift

Privacy verklaring

 

Privacy verklaring van de Charcot Stichting

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de websites www.charcot-stichting.org en www.fondation-charcot.org. De Charcot Stichting is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze websites geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
 
Waarom mag de Charcot Stichting persoonsgegevens verzamelen en beheren ?
 
De Charcot Stichting verwerkt zoals de wet dit voorschrijft, deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren);
 • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
 • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen).
 
Welke persoonsgegevens worden door de Charcot Stichting verzameld?
De Charcot Stichting verzamelt enkel gegevens die u aan haar heeft doorgegeven op een bepaald moment (bijvoorbeeld tijdens het inschrijven op de e-news of onze nieuwsbrief, tijdens een evenement dat de Stichting organiseerde of aanwezig was, om deel te nemen aan een projectoproep enz. …). Tevens de gegevens die aan de Stichting worden gecommuniceerd door de bank in het kader van een bankoverschrijving, een online-donatie of een domiciliering en die het uitschrijven van een fiscaal attest mogelijk maken en de Stichting in staat stellen op u op de hoogte te houden van haar activiteiten, vallen hieronder.
 
Hoe behandelt de Charcot Stichting persoonlijke gegevens?
 • Tenzij expliciet anders vermeld, worden de opgenomen gegevens alleen in specifieke situaties gebruikt (we hebben bijvoorbeeld uw adres nodig om u onze nieuwsbrief per e-mail toe te kunnen sturen).
 • De persoonlijke gegevens die door de Charcot Stichting worden verzameld, worden nooit doorgegeven aan derden.
 • Persoonlijke gegevens worden gebruikt als de verwerking ervan vereist is om u een gevraagde service te verlenen (we hebben bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer nodig om u een fiscaal attest te kunnen verstrekken).
 • Met uitzondering van wettelijke verplichtingen (bijv. in het kader van fiscale attesten) worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijv. Een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit aan de bank gecommuniceerd of aan derde partijen.
Hoe houdt de Charcot Foundation persoonlijke gegevens bij?
Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen in een database die exclusief eigendom is van de Charcot Stichting.
Als dit nodig is voor onze huidige of toekomstige services, kunnen uw persoonlijke gegevens intern worden gedeeld. Onze werknemers hebben de plicht om de vertrouwelijkheid hiervan te respecteren.

Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard door de Charcot Stichting?
De Charcot Stichting slaat persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verwerkt. En in ieder geval niet langer dan toegestaan is door de geldende specifieke wetgeving.
 
Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?
 • Conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven heeft u het recht om uw gegevens te consulteren, te corrigeren en te verwijderen.  
 • Op het einde van iedere e-mailing heeft u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.
 • Indien u per post informatie van ons ontvangt en u de wens heeft uw gegevens aan te passen of te verwijderen, volstaat het om met ons contact op te nemen.  Dit kan per mail:privacy@fondation-charcot.org  of telefonisch op het nummer: + 32 (0)2 426 49 30.
 
Charcot Stichting
Stichting van openbaar nut - NN 468.831.484
Huart Hamoirlaan - 1030 Brussel
 
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Privacy commissie.
Laatste update op 26/03/2018.
 

Help ons Doe een gift of een legaat